Indkaldelse til ordinær generalforsamling mandag den 16. april kl. 18

Dagsordenen ifølge vedtægterne:

 1. 1. Valg af dirigent.
 2. 2. Aflæggelse af beretning.
 3. 3, Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. 5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
 6. 6. Valg af revisor.
 7. 7. Forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne – læs mere længere nede:
 8. 8. Eventuelt.

 

Efter generalforsamlingen er bryghuset vært til stegt flæsk med persillesovs – og naturligvis et godt glas øl.

Tilmelding med angivelse af aktionærnummer er nødvendig – senest fredag den 13. april 2012 pr. mail til info@bbryg.dk eller brev til Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang.

Bestyrelsen foreslår tre ændringer til vedtægterne:

 1. 1. at indkaldelse til generalforsamlingen sker via hjemmesiden i stedet for via aviser.
 2. 2. at den periode bestyrelsesmedlemmer vælges for ændres fra 1 til 2 år.
 3. 3. at bestyrelsen bemyndiges til at foretage kapitaludvidelse med yderligere 250 B-aktier.

 

Vedtægtsændringsforslagenes fulde ordlyd er følgende (forslag til ændringer med kursiv):

Ad dagsordenens punkt 7 A – indkaldelse til generalforsamling: 

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes § 7, der i dag har følgende ordlyd:

”Selskabets generalforsamlinger afholdes i Engesvang.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse

inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb,

Generalforsamlinger – ordinære såvel som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering i Ikast Avis og Midtjyllands Avis med mindst 3 ugers varsel. Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinære  generalforsamlinger  afholdes  efter  beslutning  truffet  af  generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af den samlede aktiekapital.

Indkaldelse skal ske inden 14 dage herefter og med et varsel på 3 uger.

Emner som en aktionær ønsker behandlet på  generalforsamlingen skal fremsættes skriftligt  overfor  bestyrelsen  senest  6  uger  før  generalforsamlingen  skal  afholdes. Modtager selskabet kravet mindre end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Hver B-aktie på 1.000,- kr. pålydende har én stemme på generalforsamlinger. HvertA-aktiebeløb på 1.000,- kr. pålydende har 5 stemmer – en A-aktie på kr. 1.000,- pålydende har således 5 stemmer.

Hver A- og B-aktie på 1.000,- kr. pålydende giver ret til at møde på generalforsamlinger for én person. I begge tilfælde kan der mødes ved en fuldmægtig, men i så fald i stedet for en aktionær. Fuldmægtigen skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt for gyldigt at kunne møde og stemme.

Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende  aktionær  eller fuldmægtig  har  anmeldt  sin  deltagelse  til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

Sker ændring af afsnit 3 til at have følgende ordlyd:

”Generalforsamlinger – såvel ordinære som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering på selskabets hjemmesidemed mindst 3 ugers varsel.

Hvis der skal behandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.”

Ad dagsordenens punkt 7 B – Valg til bestyrelsen:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 10, der i dag har følgende ordlyd:

Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer, der vælges indtil næste generalforsamling, men kan genvælges.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.

Ændres til følgende: 

”Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer.

Samtlige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.

I lige år vælges 1-5 medlemmer af bestyrelsen.

I 2012 er alle bestyrelsesmedlemmer nyvalgte og det besluttes af generalforsamlingen,  der  vælger  de  pågældende  bestyrelsesmedlemmer,  hvilke  2  bestyrelsesmedlemmer der alene skal sidde i 1 år og hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.”

Ad dagsordenens punkt 7 C – bemyndigelse til bestyrelsen til udvide B-aktiekapitalen med fravigelse af fortegningsretten for nuværende B-aktionærer:

Bestyrelsen foreslår, at vedtægternes § 14 1. afsnit, der i dag har følgende ordlyd:

Bestyrelsen  bemyndiges  til  af  en  eller  flere  gange  at  forhøje  selskabets  nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 300.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes  til  maximalt  kr.  700.000,00  og  den  samlede  aktiekapital  til  maximalt  kr. 900.000,00.

(Denne bemyndigelse er allerede udnyttet.)

Ændres til at have følgende ordlyd:

”Bestyrelsen  bemyndiges  til af en eller flere  gange at  forhøje  selskabets nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 250.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes  til  maximalt  kr.  950.000,00  og  den  samlede  aktiekapital  til  maximalt  kr. 1.150.000,00.”