Vedtægter.

§ 1.
Selskabets navn er Bøllingsø Bryghus A/S.

§ 2.
Selskabets hjemstedskommune er Ikast-Brande.

§ 3.
Selskabets formål er bryggerivirksomhed og dermed i forbindelse stående virksomhed.

Selskabets kapital og aktier:

§ 4.
Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.618.000,00. Aktiekapitalen er opdelt i stk. størrelse på kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Hele aktiekapitalen er fuldt kontant indbetalt til pari kurs.

Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse. Ingen aktionærer har særlige rettigheder.

Aktierne er frit omsættelige, dog gælder der for aktierne, at ingen aktionærer må eje mere end 10% af selskabets aktiekapital.

Hvis grænsen for aktiebesiddelse overskrides er er aktionærerne forpligtet til inden 14 dage efter at der er fremsendt skriftligt påkrav herom, at afhænde den overskydende del.

Hvis aktionærerne ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er selskabet berettiget til at indløse den overskydende aktiepost til kurs 100.

Ved kapitalforhøjelse har aktionæren indenfor den eller de klasser, hvor kapitaludvidelsen sker, ret til forlods at tegne aktier indenfor egen klasse.

Aktierne skal lyde på navn, og selskabets aktier skal være ikke-omsætningspapirer.

Ingen aktier kan udstedes eller overdrages til nogen, der fremstiller eller engros-forhandler drikkevarer.

Overdragelse af aktier kræver samtykke fra bestyrelsen.

§ 5.
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler, jfr. aktieselskabslovens

§ 66 stk. 3.

Selskabets bestyrelse opretter en fortegnelse (ejerbog) over samtlige kapitalejere.

Generalforsamlingen:
§ 6.
Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle selskabets anliggender.

§ 7.
Selskabets generalforsamlinger afholdes i Engesvang.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb,

Generalforsamlinger – ordinære såvel som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering på selskabets hjemmeside med mindst 3 ugers varsel.

Hvis der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5 % af den samlede aktiekapital.

Indkaldelse skal ske inden 14 dage herefter og med et varsel på 3 uger.

Emner, som en aktionær ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal fremsættes skriftligt over for bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager selskabet kravet mindre end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Hver aktie på 1.000,- kr. pålydende giver ret til at møde på generalforsamling for en person. Der kan ikke stemmes pr. stedfortræder.

Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær eller fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 8.
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen og valg af  en suppleant til bestyrelsen.

6. Valg af revisor.

7. Eventuelt.

§ 9.
Over det på en generalforsamling passerede indføres en kort beretning i en protokol, der underskrives af dirigenten og bestyrelsens tilstedeværende medlemmer.

Bestyrelse, direktion og revision:

§ 10.
Selskabet ledes af en bestyrelse på 3 – 7 medlemmer.

Samtlige medlemmer vælges for 2 år ad gangen.

I ulige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.

I lige år vælges 1-5 medlemmer af bestyrelsen.

I 2012 er alle bestyrelsesmedlemmer nyvalgte, og det besluttes af generalforsamlingen,  der  vælger  de  pågældende  bestyrelsesmedlemmer,  hvilke  2  bestyrelsesmedlemmer der alene skal sidde i 1 år, og hvilke bestyrelsesmedlemmer der skal sidde i 2 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand.

Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen.

§ 11.
Selskabets bestyrelse udpeger en direktør. Selskabet tegnes af direktøren i forening med 2  bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening.

§ 12.
Selskabets regnskaber revideres af en statsaut. revisor eller reg. revisor, der vælges for et år ad gangen, men kan genvælges.

Regnskabsafslutning, overskuddets fordeling:

§ 13.
Selskabets regnskabsår er 1/1 – 31/12.

Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31/12 2009.

Årsregnskabet underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisionens påtegning.

§14.
Bemyndigelse til bestyrelsen.
Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital med indtil kr. 1.000.000,00 således at aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 2.513.000,00.

Bemyndigelsen ophører den 30/4 2024.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs 100.

For de nye aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i samme klasse.

Nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af aktiekapitalen at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.

Således vedtaget den 27/1 2021