Generalforsamling tirsdag den 16. maj kl. 18

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af beretning.
 3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
 5. Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Indkommende forslag, se nedenfor.
 8. Eventuelt.

Kun adgang til generalforsamlingen med gyldigt aktionærkort eller aktionærnummer.
Vedtægter for Bøllingsø Bryghus A/S

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag om ændringer i vedtægterne:

Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide aktiekapitalen med nominelt kr. 300.000,00 aktier. Forslagets fulde ordlyd er følgende:

”Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital med indtil kr. 300.000,00 således, at aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 1.651.000,00.

Bemyndigelsen ophører den 16.5.2022.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs 100.

For de ny aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i same klasse.

Nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af aktiekapitalen at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.

Det forventes at omkostningerne ved udvidelsen ikke overstiger kr. 15.000,00 ekskl. moms.

Bemyndigelsen er en vedtægtsændring, hvorfor den kræver samme majoritet som en vedtægtsændring, hvilket vil sige tiltrædelse af mindst 2/3 af de stemmer, der er afgivet samt af den kapital, der er repræsenteret på generalforsamlingen.”

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig stegt flæsk med persillesovs. Prisen er 120 kroner, der betales ved indgangen.

Tilmelding på nedenstående eller på mail til info@bbryg.dk eller ring på 51 64 15 00.

  Dit navn (skal udfyldes)

  Din e-mail (skal udfyldes)

  Aktionærnummer (skal udfyldes)

  Spiser med kr. 130 (skal udfyldes)
  jaNej