Vedtægtsændringer

Forslag om vedtægtsændringer:

Bestyrelsen fremsatte forslag om følgende vedtægtsændringer i forbindelse med ordinære generalforsamling i 2019 i Bøllingsø Bryghus AJS, cvr.nr. 32260381 .

1. Punkt 4, 4. afsnit:

“Aktierne er frit omsættelige, dog gælder det for aktierne, at ingen aktionærer må eje mere end 5% af selskabets aktiekapital.”

Dette foreslås ændret til:

“Aktierne er frit omsættelige, dog gælder det for aktierne, at ingen aktionærer må eje mere end 10% af selskabets aktiekapital.”

2. Hele punkt 14 – den nuværende bemyndigelse foreslås ophævet, og samtidig foreslås der udstedelse af ny bemyndigelse:

” Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital med indtil kr. 1.000.000,00 således, at aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 2.513.000,00.

Bemyndigelsen ophører den 30.4.2024.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs 100.

For de ny aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed

gælde de samme regler som for de øvrige aktier i samme klasse.

Nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af aktiekapitalen at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.”