Vedtægtsændringer til generalforsamling den 20. maj

I henhold til generalforsamlingens punkt 7 fremsættes der en række forslag til vedtægtsændringer (forslag til ændringer er skrevet med kursiv).

Vedtægtsændringsforslagenes fulde ordlyd er følgende:

Ad. dagsordenens punkt 7 A – indskrænkelse i aktiernes omsættelig (nødvendig for spiritusbevilling):

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægternes § 4, der i dag har følgende ordlyd

Selskabets aktiekapital udgør kr. 700.000,00. Aktiekapitalen består kr. 200.000,00 i A-aktiekapital opdelt i stykstørrelser på kr. 1.000,00 og af en B-aktiekapital kr. 500.000,00,00 opdelt i stykstørrelser på kr. 1.000,00 og multipla heraf.

Hele aktiekapitalen er fuldt kontant indbetalt til pari kurs.

Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade deres aktier indløse. Som det fremgår af punkt 7 har A-aktierne en stemmeret, der er 5 gange B-aktiernes for tilsvarende beløb, idet ingen aktier derudover har særlige rettigheder.

Ved kapitalforhøjelse har aktionæren indenfor den eller de klasser hvor kapitaludvidelsen sker ret til forlods at tegne aktier indenfor egen klasse.

Aktierne skal lyde på navn, og selskabets aktier skal være ikke-omsætningspapirer.

Tilføjes følgende:

Ingen aktier kan udstedes eller overdrages til nogen der fremstiller eller engrosforhandler drikkevarer.

Overdragelse af aktier kræver samtykke fra bestyrelsen.

Ad. dagsordenens punkt 7 B – bemyndigelse til bestyrelsen til udvide B-aktiekapitalen med fravigelse af fortegningsretten for nuværende B-aktionærer:

Bestyrelsen foreslår, at der i vedtægterne optages en bestemmelse hvorefter bestyrelsen bemyndiges til at udvide B-aktiekapitalen. Bestyrelsen foreslår derfor, at der indsættes en § 14 med følgende ordlyd:

Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 200.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 700.000,00 og den samlede aktiekapital til maximalt kr. 900.000,00.

Bemyndigelsen ophører den 20. maj 2015.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

For de ny aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i same klasse.

Nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af aktiekapitalen at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.

Ad. dagsordenens punkt 7 C – Sproglig konsekvensændringer som følge af ny selskabslov:

Bestyrelsen foreslår følgende ændringer af vedtægterne som følge af vedtagelse af ny selskabslov.

§ 5’s nuværende ordlyd:

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler, jfr. aktieselskabslovens § 24 stk. 3.

Foreslås ændret til:

Selskabets aktier kan mortificeres uden dom i overensstemmelse med selskabslovens § 66 stk. 3.

Selskabets bestyrelse opretter en fortegnelse (ejerbog) over samtlige kapitalejere.

§ 7’s nuværende ordlyd:                                        

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Engesvang.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb,

Generalforsamlinger – ordinære såvel som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering i Ikast Avis og Midtjyllands Avis med mindst 3 ugers varsel. Hvis der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 1/10 af den samlede aktiekapital.

Indkaldelse skal ske inden 14 dage herefter og med et varsel på 3 uger.

Forslag der ønskes behandlet på en generalforsamling må fremsættes ved skriftlig begæring herom til bestyrelsen inden 2 måneder efter regnskabsårets udløb.

Hver B-aktie på 1.000,- kr. pålydende har én stemme på generalforsamlinger. Hvert A-aktiebeløb på 1.000,- kr. pålydende har 5 stemmer – en A-aktie på kr. 1.000,- pålydende har således 5 stemmer.

Hver A- og B-aktie på 1.000,- kr. pålydende giver ret til at møde på generalforsamlinger for én person. I begge tilfælde kan der mødes ved en fuldmægtig, men i så fald i stedet for en aktionær. Fuldmægtigen skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt for gyldigt at kunne møde og stemme.

Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær eller fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Foreslås ændret til:

Selskabets generalforsamlinger afholdes i Engesvang.

Den ordinære generalforsamling afholdes efter bestyrelsens nærmere bestemmelse inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb,

Generalforsamlinger – ordinære såvel som ekstraordinære – indkaldes ved annoncering i Ikast Avis og Midtjyllands Avis med mindst 3 ugers varsel. Hvis der forhandles forslag, hvis vedtagelse kræver særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter beslutning truffet af generalforsamlingen, bestyrelsen eller revisor eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen fra aktionærer, der repræsenterer mindst 5% af den samlede aktiekapital.

Indkaldelse skal ske inden 14 dage herefter og med et varsel på 3 uger.

Emner som en aktionær ønsker behandlet på generalforsamlingen skal fremsendes skriftligt overfor bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager et aktieselskab kravet end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen.

Hver B-aktie på 1.000,- kr. pålydende har én stemme på generalforsamlinger. Hvert A-aktiebeløb på 1.000,- kr. pålydende har 5 stemmer – en A-aktie på kr. 1.000,- pålydende har således 5 stemmer.

Hver A- og B-aktie på 1.000,- kr. pålydende giver ret til at møde på generalforsamlinger for én person. I begge tilfælde kan der mødes ved en fuldmægtig, men i så fald i stedet for en aktionær. Fuldmægtigen skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt for gyldigt at kunne møde og stemme.

Det er endvidere en betingelse for møde- og stemmeret på generalforsamlinger, at vedkommende aktionær eller fuldmægtig har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.