Dagsorden – generalforsamling

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
BØLLINGSØ BRYGHUS A/S
onsdag den 22.5.2013 kl. 18.

Dagsordenen:

1.    Valg af dirigent og stemmetællere.

2.    Aflæggelse af beretning.

3.    Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.

4.    Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

5.    Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen.

6.    Valg af revisor.

7.    Indkomne forslag:

Bestyrelsen har fremsat følgende forslag om ændringer i vedtægterne:

a. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udvide B-aktiekapitalen med nominelt kr. 400.000,00 B-aktier. Forslagets fulde ordlyd er følgende:

”Bestyrelsen bemyndiges til af en eller flere gange at forhøje selskabets nominelle aktiekapital af B-aktier med indtil kr. 400.000,00 således, at B-aktiekapitalen kan forhøjes til maximalt kr. 1.350.000,00 og den samlede aktiekapital til maximalt kr. 1.550.000,00.

Bemyndigelsen ophører den 1.1.2018.

Kapitalforhøjelsen skal ske ved kontant indbetaling.

Kapitalforhøjelsen skal ske til kurs 100.

For de ny aktier skal der med hensyn til rettigheder, indløselighed og omsættelighed gælde de samme regler som for de øvrige aktier i same klasse.

Nye aktier giver ret til udbytte eller deltagelse i fondsaktieemission fra første regnskabsår efter tegningen.

Ingen nye aktionærer skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.

Bestyrelsen bemyndiges til for hver enkelt forhøjelse af aktiekapitalen at bestemme, om forhøjelsen skal ske med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne som er fornødne ved en udnyttelse af nærværende bemyndigelse, og som er en nødvendig følge af den eller de gennemførte kapitalforhøjelser herunder sletning af nærværende samtykke når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud eller fristen er udløbet.”

b. Bestyrelsen ønsker, for at sikre kontinuiteten i bestyrelsen, at der udover medlemmer til bestyrelsen også hvert år på generalforsamlingen vælges en suppleant og bestyrelsen foreslår følgende ændring i vedtægterne:

Ordlyden af § 8, pkt. 5 ændres fra:

”Valg af antal bestyrelsesmedlemmer og derefter valg til bestyrelsen”

til

”Valg af antal bestyrelsesmedlemmer, valg til bestyrelsen og valg af en suppleant til bestyrelsen”.

I vedtægternes § 10 tilføjes følgende:

”Generalforsamlingen vælger en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges for 1 år af gangen.”

Der er endvidere fra aktionærer indkommet forslag om følgende vedtægtsændringer:

a. Aktionærerne har fremsat forslag om, at der for B-aktierne skal være et ejerloft på 5 %. Forslagets fulde ordlyd er følgende:

”Aktierne er frit omsættelige, dog gælder der for B-aktierne, at ingen aktionærer må eje mere end 5 % af selskabets B-aktiekapital.

Hvis grænsen for B-aktiebesiddelse overskrides er B-aktionærer forpligtet til inden 14 dage efter, at der er fremsendt skriftligt påkrav herom at afhænde den overskydende del.

Hvis B-aktionærerne ikke inden fristens udløb opfylder kravet, er selskabet berettiget til at indløse den overskydende B-aktiepost til kurs 100.”

b. Der er fremsat forslag om, at der ikke længere skal være ret til at møde ved fuldmagt på en generalforsamling. Forslaget vil medføre følgende ændringer i ordlyden af vedtægternes pkt. 7, 8. og 9. afsnit:

8. afsnits nuværende ordlyd:

”Hver A- og B-aktie på kr. 1.000,00 pålydende giver ret til møde på generalforsamling for en person. I begge tilfælde kan der mødes ved en fuldmægtig, men i så fald i stedet for en aktionær. Fuldmægtigen skal være i besiddelse af en skriftlig fuldmagt for gyldigt at kunne møde og stemme.”

ændres til:

”Hver A- og B-aktie pålydende på kr. 1.000,00 giver ret til møde på generalforsamling på en person. Der kan ikke stemmes pr. stedfortræder.

I pkt. 7. 9. afsnit der i dag har følgende ordlyd:

”Det er endvidere en betingelse for møde og stemmeret på generalforsamlingen, at vedkommende er aktionær eller fuldmægtig, har anmeldt sin deltagelse til bestyrelsen senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.”

Her slettes: ”eller fuldmægtig.”

8. Valg af suppleant – under forudsætning af vedtagelse af vedtægtsændring om suppleant under punkt 7.

9. Eventuelt.

 

Tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af aktionærnummeret skal ske i henhold til vedtægterne senest 3 dage før generalforsamlingen  pr. mail til info@bbryghus.dk eller brev til Bøllingsø Bryghus, Gl. Kongevej 24, 7442 Engesvang.